In 6 stappen naar een werkend ADM-beleid

Ruim 80% van de Nederlandse bevolking drinkt regelmatig alcohol, ruim 5% van de gehele bevolking gebruikt regelmatig drugs en nog eens 10% van de bevolking gebruikt benzodiazepines, medicijnen die van invloed zijn op het functioneren. Alcohol, drugs en medicijnen zijn daarmee een potentieel gevaar voor veiligheid, welzijn en gezondheid op de werkvloer. Het is dus verstandig om ADM-beleid op te stellen en te implementeren. Maar hoe doe je dat? Welke zes stappen zijn er nodig om tot een werkend ADM-beleid te komen?

1. Breng risico’s in kaart
Welke risico’s loopt de onderneming en welke risico’s lopen medewerkers als er geen goed ADM-beleid is? Denk aan ongevallen, schades, welzijn, productiviteit en ziekteverzuim, maar ook aan maatschappelijke gevolgen, imago, klantrelaties, etc. Alle volgende stappen zijn eenvoudiger wanneer volkomen helder is wat het doel is van het ADM-beleid. Risico’s kunnen in kaart worden gebracht door bijvoorbeeld bij de evaluatie van bedrijfsongevallen ook te kijken naar de rol van alcohol, drugs en/of medicijnen.

2. Creëer draagvlak
ADM-beleid is effectief wanneer het in de organisatie draagvlak heeft. Draagvlak binnen de organisatie ontstaat door het geven van voorlichting en het bespreken van bedrijfsongevallen, maar vooral door het betrekken van de medewerkers uit verschillende functies. Denk hierbij aan de medewerkers zelf, maar ook via personeelsvertegenwoordiging, HR, veiligheidskundigen, bedrijfsjuristen, bedrijfsartsen, leidinggevenden, etc.

3. Maak keuzes
Durf keuzes te maken. Wanneer dat niet gebeurt blijft beleid vaak algemeen en vaag. Een goed ADM-beleid maakt duidelijk wat verboden is en geboden zijn. Hoe er wordt omgegaan met alcohol en drugs op de werkvloer of tijdens bedrijfsactiviteiten. Of er gecontroleerd wordt en op welke manier. Wat de gevolgen zijn van die controles. En wat de reikwijdte is van het ADM-beleid. Geldt het  beleid bijvoorbeeld ook tijdens privétijd in bedrijfskleding of herkenbare bedrijfsauto’s? En welke regels gelden voor activiteiten op congressen en beurzen of tijdens etentjes en borrels t.b.v. van het salestraject. Hoe gaat de onderneming om met strafbare feiten ?

4. Stem het beleid af op de organisatie
Een ADM-beleid bestaat nooit op zichzelf. In hoeverre botst het voorgestane beleid met de heersende moraal of gewoontes? Is het beleid in overeenstemming met het beleid wat klanten en/of leveranciers vragen of hanteren? Maar ook afstemming met geldende wet- en regelgeving is van groot belang. Zeker als de onderneming in meerdere landen opereert is afstemming erg belangrijk.

5. Verkrijg instemming van de OR
De WOR (Wet op de Ondernemingsraden) is er helder over. In beginsel valt een ADM-beleid onder het instemmingsrecht van de ondernemingsraad. Uiteindelijk zal de ondernemingsraad dus akkoord moeten zijn. Het verkrijgen van instemming is vaak eenvoudiger als de ondernemingsraad in een vroeg stadium al betrokken is bij het opstellen van het ADM-beleid.

6. Implementeer het ADM-beleid
Een goed ADM-beleid is een actief beleid. Geen document wat wordt geschreven en vervolgens netjes wordt opgeborgen. Het wordt uitgevoerd, regelmatig onder de aandacht gebracht en geëvalueerd. Het implementeren en levend houden is een wezenlijke stap om te komen tot een goed werkend ADM-beleid.